Zarządzenia 2009

Zarzadzenia

 

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY DUSZNIKI

w 2009 roku

1. NR 2/09
    w sprawie: ustalenia terminu dni  dodatkowo wolnych od pracy w miesiącu czerwcu
    i grudniu 2009 r.-
CZYTAJ

2. NR 3/09
    w sprawie: planu finansowego dochodów własnych i wydatków z nich finansowanych na 2009 rok
     -
CZYTAJ , załącznik

3. NR 5/09
    w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do zarządzania środkami pieniężnymi
    z
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
      -
CZYTAJ

4. NR 15/09
    w sprawie: szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania
    egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy Duszniki -
CZYTAJ

5. NR 16/09
    w sprawie: planu kontroli na 2009 rok - CZYTAJ, załącznik

6. NR 18/09
    w sprawie: regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Gminy Duszniki - CZYTAJ

7. NR 19/09
    w sprawie: maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców
    kierowników jednostek  budżetowych oraz zakładów  budżetowych jednostek 
    
Urzędu Gminy   w Dusznikach - CZYTAJ

8. NR 20/09
    w sprawie:
zmiany planu finansowego dochodów własnych i wydatków
    z nich  finansowanych na 2009 rok -
CZYTAJ, załącznik

9. NR 21/09
    w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów
    do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009r
.- CZYTAJ

10. NR 24/09
      w sprawie: zmiany składu osobowego Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2  w Grzebienisku
      -
CZYTAJ

11. NR 27/09
      w sprawie:zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwoty
      dotacji celowej przekazywanej z budżetu państwa w 2009 roku -
CZYTAJ,
załacznik

12. NR 33/09
      w sprawie: zmiany treści Regulaminu  Pracy Urzędu Gminy Duszniki w części
     
dotyczącej czasu pracy - CZYTAJ

13. NR 34/09
    
  w sprawie: zmiany planu finansowego dochodów własnych i wydatków
      z nich
finansowanych na 2009 rok - CZYTAJ, załącznik

     

14. NR 35/09
      w sprwie:
przeprowadzenia konsultacji społecznych  z mieszkańcami Gminy Duszniki
      dotyczących projektów uchwał w sprawie statutów sołectw -
CZYTAJ

15. NR 38/09
      
w sprwie:
upoważnienia do aplikacji i zarządzania środkami pieniężnymi z Europejskiego
      Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki -
CZYTAJ

16. NR 40/09
      w sprawie: opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu
     Gminy Duszniki na rok 2010 - 
CZYTAJ, załącznik, załącznik

17. NR 41/09
      
w sprwie: powołania zespołu powypadkowego w celu ustalenia okoliczności
       i przyczyn wypadku jakiemu uległ w dniu 2 września  2009r. w czasie pracy 
      Jan  Pieprzyk - pracownik UG Duszniki -
CZYTAJ

18. NR 42/09
       w sprawie: 
zmiany treści Regulaminu  Pracy Urzędu Gminy Duszniki w części 
      
dotyczącej czasu pracyCZYTAJ

19. NR 47/09
     w sprawie: zasad udostępniania nieruchomości gruntowych (poza pasem drogowym)
     w celu realizacji budowy urządzeń infrastruktury technicznej oraz na cele związane
     z prowadzeniem robót budowlanych na terenach przyległych (poza pasem drogowym)
- CZYTAJ

20 NR 49/09
     w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej i przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego
     na stanowisko podinspektora ds. obsługi interesantów -
CZYTAJ

 21 NR 52/09
     w sprawie: powołania Administratora Bezpeiczeństwa Informacji w Urzedzie Gminy Duszniki - CZYTAJ

22. NR 56/09
     w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych
    Gminy Duszniki w roku 2010 w obszarze zadań:
     -  pomocy społecznej,
     -  kultury i sztuki,
     -  upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
     - wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi -
CZYTAJ, załącznik

23.NR 59/09
      w sprawie:sposobu i tryb u dokonania okresowej oceny pracowników na
      stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach
      urzędniczych
- CZYTAJ