Uchwały Rady Gminy Duszniki z 9 listopada 2021 r. XLIX sesja (opublikowano w dniach 17-23 listopada 2021 r.)

a)      Uchwała Nr XLIX/311/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2021-2030

b)      Uchwała Nr XLIX/312/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Duszniki na 2021 r.

c)      Uchwała Nr XLIX/313/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie  lub roboty  budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków

d)      Uchwała Nr XLIX/314/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Szamotulskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej

e)      Uchwała Nr XLIX/315/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych

f)       Uchwała Nr XLIX/316/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2022

g)      Uchwała Nr XLIX/317/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości  na 2022 rok

h)      Uchwała Nr XLIX/318/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Duszniki na 2022 rok

i)        Uchwała Nr XLIX/319/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Śliwkowa w miejscowości Grzebienisko

j)        Uchwała Nr XLIX/320/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Dębowa w miejscowości Zakrzewko

k)      Uchwała Nr XLIX/321/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 9 listopada 2021 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Duszniki nr XXXVI/248/21 z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Duszniki

l)        Uchwała Nr XLIX/322/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 9 listopada 2021 r. zmieniająca uchwałę nr XXXVI/249/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

m)   Uchwała Nr XLIX/323/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia wniosku z 26 października 2021 r.

Apel nr 1 Rady Gminy Duszniki z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie wzrostu cen gazu