Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Duszniki za 2018 rok

  Wykonanie budżetu 2018
- część opisowa
 

 Wykonanie budżetu 2018

- część tabelaryczna

 

 Informacja o stanie mienia

za 2018 rok