Zawiadomienie - wszczęcie postępowania

Zawiadomienie - wszczęcie postępowania

Duszniki, 13.03 2009r.

RRG.7615-06/09

 

ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) oraz art. 10 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 11.03.2009r. wpłynął wniosek inwestora Aliny Wizła, os. Chrobrego 16A/29, 60-681 Poznań i Tadeusza Wizła, os. Chrobrego 20F/147, 60-681 Poznań o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia – przebudowa rozbudowa, remont oraz zmiana sposobu użytkowania budynków na cele magazynowe i produkcyjne na dz. nr 82/10 i 82/11 położonych w m. Chełminko, gm. Duszniki. Planowana działalność  polega na produkcji drewnianych drzwi i drewnianych ościeżnic.

 
W związku z powyższym osoby zainteresowane postępowaniem mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą w/w sprawy w Urzędzie Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, Referat Rozwoju Gospodarczego – pok. 3 (tel. 061 2919075 w. 101) w poniedziałek w godz. 9.30 – 16.30 oraz  od wtorku do piątku w godz. 7:30 – 14:30