Remont świetlicy wiejskiej w Grzebienisku

 
Ogłoszenie nr 775994-N-2020 z dnia 30.12.2020 r.

Gmina Duszniki: Remont świetlicy wiejskiej w Grzebienisku, tj.: Część I Zamówienia: Remont świetlicy wiejskiej w zakresie architektury, instalacji elektrycznej i klimatyzacji, Część II Zamówienia: Przebudowa węzłów sanitarnych przy świetlicy wiejskiej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (dotyczy Części I Zamówienia)
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej ? mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Duszniki, krajowy numer identyfikacyjny 63125836500000, ul. Sportowa  1 , 64-550  Duszniki, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 2919075, 2919400, , e-mail urzad@duszniki.eu, zamowienia@duszniki.eu, faks 612 919 131.
Adres strony internetowej (URL): www.duszniki.eu
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.duszniki.eu - BIP

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.duszniki.eu - BIP

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie- przez operatora pocztowego, kuriera, poslańca lub osobiście.
Adres:
Urząd Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont świetlicy wiejskiej w Grzebienisku, tj.: Część I Zamówienia: Remont świetlicy wiejskiej w zakresie architektury, instalacji elektrycznej i klimatyzacji, Część II Zamówienia: Przebudowa węzłów sanitarnych przy świetlicy wiejskiej
Numer referencyjny: RRG.271.1.18.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: III. Opis przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje Remont świetlicy wiejskiej w Grzebienisku i podzielony jest na dwie części, z czego część pierwsza obejmuje remont świetlicy wiejskiej w zakresie architektury, instalacji elektrycznej i klimatyzacji, a część druga przebudowę węzłów sanitarnych przy świetlicy wiejskiej. Część I Zamówienia: Remont świetlicy wiejskiej w zakresie architektury, instalacji elektrycznej i klimatyzacji obejmuje remont sufitu podwieszonego, ścian i podłogi w sali głównej oraz na scenie i polega na: 1) pracach budowlanych w zakresie prac rozbiórkowych: drewnianego sufitu podwieszonego w sali i na scenie, lamp sufitowych, kinkietów ściennych, zasłon z prowadnicami na oknach, ruchomych bocznych kotar tekstylnych na scenie, istniejących elementów sufitowych nad sceną, drzwi wejściowych z sali do ?komunikacji biblioteki? oraz w zakresie nowych rozwiązań projektowych, tzn. wykonanie sufitu podwieszanego z płyt modułowych i pełnych, prac malarskich ścian i sufitów, montaż nowych drzwi dwuskrzydłowych między widownią a komunikacją przez bibliotekę; 2) renowacji podłogi poprzez zeszlifowanie istniejącej warstwy ochronnej, następnie zabezpieczenie jej i pokrycie nową powłoką wraz z wymianą listew przyściennych z drewna dębowego; 3) wyposażeniu poprzez montaż pionowych żaluzji (wertikali), tekstylnych kurtyn oddzielających scenę od zaplecza, przesuwnej kurtyny sceny, bocznych pochwytów przy przestawnych schodach służących do wejścia na scenę, odboju i zaczepu przy istniejących drzwiach zewnętrznych; 4) instalacji elektrycznej poprzez wykonanie instalacji oświetlenia ogólnego w sufitach podwieszanych, instalacji oświetlenia awaryjnego, instalacji sił oraz instalacji przeciwporażeniowej; 5) klimatyzacji poprzez montaż i uruchomienie w pomieszczeniu widowni 4 klimatyzatorów ściennych. Część II Zamówienia: Przebudowa węzłów sanitarnych przy świetlicy wiejskiej obejmuje powiększenie istniejących ogólnodostępnych ustępów o kabinę ustępową dla osób niepełnosprawnych i polega na: 1) robotach demontażowych płytek na posadzce i ścianie, drzwi między kuchnią a pomieszczeniem magazynowym, lampy sufitowej z wyłącznikiem, tablicy elektrycznej, kratki wentylacyjnej oraz fragmentu ściany pomiędzy pomieszczeniami ? tj. wykucie otworu drzwiowego; 2) robotach budowlanych w zakresie nowych rozwiązań projektowych poprzez zamurowanie i otynkowanie otworu po zdemontowanych drzwiach, montażu nowych drzwi od strony holu wejściowego, położenie okładziny ścian z płytek ceramicznych oraz okładziny podłóg z płytek gresowych, wykonanie sufitu i prac malarskich; 3) robotach instalacyjnych miski ustępowej, umywalki i kratki ściekowej poprzez podłączenie podposadzkowo do istniejącej w sąsiedztwie instalacji wodno ? ściekowej; 4) instalacji elektrycznej poprzez przeniesienie istniejącej tablicy elektrycznej z pomieszczenia magazynowego do kuchni oraz montaż w kabinie ustępowej opraw natynkowych, oprawy ewakuacyjnej i jednokanałowego czujnika obecności; 5) wentylacji poprzez wykonanie nowo projektowanego kanału wentylacyjnego, otworu w projektowanych drzwiach oraz wymianie istniejących kratek wentylacyjnych w otworach ściennych; 6) wyposażeniu projektowanej kabiny ustępowej dla osób niepełnosprawnych poprzez montaż umywalki przystosowanej do osób niepełnosprawnych (bateria, pochwyty), misy ustępowej przystosowanej do osób niepełnosprawnych (pochwyty), lustra, pojemnika na ręczniki papierowe, pojemnika na mydło w płynie, pojemnika na papier toaletowy, przewijaka dla niemowląt (składany). 2. Szczegóły przedmiotu zamówienia w/w części określa dokumentacja techniczna (odrębna dla każdej części zmówienia) oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiar robót (odrębny dla każdej części zamówienia), zapisy SIWZ, projekt umowy (taka sama treść dla każdej części zamówienia). 3. Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, STWiOR, SIWZ oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, a w szczególności z przepisami Prawa budowlanego, Prawa ochrony środowiska oraz na ustalonych w projekcie umowy warunkach. 4. Przewiduje się także, na zasadach określonych w umowie, możliwość rezygnacji z wykonywania części (także elementów) przedmiotu umowy przewidzianych w dokumentacji technicznej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy określonego w pkt 1 i 2 niniejszego rozdziału SIWZ. Roboty takie w projekcie umowy nazywane są ?robotami zaniechanymi?. 5. Zamawiający dopuszcza na zasadach określonych w umowie, wykonanie robót dodatkowych, uzupełniających lub zamiennych objętych oraz nieobjętych ofertą Wykonawcy, a których wykonanie stanie się konieczne w trakcie realizacji zamówienia podstawowego, na skutek okoliczności, których nie można było wcześniej przewidzieć na etapie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub wynikać będą z błędów jakie mogą wystąpić w dokumentacji przetargowej, a bez ich zlecenia i wykonania nie będzie możliwe prawidłowe wykonania zamówienia podstawowego, tzn. takie wykonanie zamówienia, które spełniać będzie wymagania funkcjonalne i użytkowe, zgodne z potrzebami Zamawiającego. 6. W przypadkach, o których mowa w pkt 4 i 5 powyżej zostanie sporządzony protokół konieczności podpisany przez Wykonawcę, inspektora nadzoru oraz Zamawiającego, jak również, jeżeli okoliczności będą tego wymagały ? projektanta. 7. Wszystkie nazwy własne materiałów, znaki towarowe użyte w SIWZ i które zostaną użyte w dokumentacji projektowej są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne oraz wymagany standard i mogą być zastąpione przez inne równoważne rozwiązania na warunkach tam określonych. 8. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, udowodnienie równoważności w sytuacji, o której mowa w pkt 7 powyżej następować będzie poprzez przedłożenie przez Wykonawcę odpowiednich dokumentów opisujących parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające stwierdzić, że są one równoważne. 9. Do przedmiotu zamówienia należy doliczyć w szczególności koszty robót przygotowawczych, wykończeniowych i porządkowych, zorganizowania, zagospodarowania i późniejszej likwidacji placu budowy, wywozu nadmiaru gruntu, wywozu materiałów z rozbiórki i opłat wysypiskowych, koszty utylizacji i zagospodarowania odpadów, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, koszty związane z odbiorem wykonanych robót i innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. Gwarancja udzielona przez Wykonawcę powinna obejmować wykonane roboty budowlane oraz dostarczone materiały i urządzenia. 10. Zamawiający działając na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wskazuje rodzaj czynności niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. z dnia 18.06.2020r. Dz. U. z 2020r. poz. 1320 ze zm.) przez Wykonawcę oraz podwykonawców i dalszych podwykonawców oraz osób wykonujących czynności w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. wykonywanie bezpośrednio czynności o charakterze robót budowlanych m. in. branży ogólnobudowlanej oraz innych prac fizycznych, rozumianych jako wykonywanie czynności wymagających ruchu oraz wysiłku, w tym związanych z posługiwaniem się określonymi narzędziami lub urządzeniami; pojęcie pracy fizycznej nie obejmuje wykonywania czynności administracyjno-biurowych. Tym samym przy realizacji robót Wykonawca lub odpowiednio jego podwykonawca lub dalszy podwykonawca, będzie zatrudniał na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, w wymiarze czasu pracy adekwatnym do powierzonych im zadań, wszystkich pracowników fizycznych, a także prowadzących pojazdy (kierowców), obsługujących maszyny i urządzenia (operatorów). Obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę nie dotyczy kierowników robót, którzy wykonują czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany będzie zatrudnić przy realizacji przedmiotu umowy wszystkie osoby, które będą wykonywać bezpośrednio przedmiot umowy, tj. kierujących pojazdami, operatorów maszyn i urządzeń, operatów sprzętu, osób wykonujących prace fizyczne przewidzianych do wykonywania w ramach czynności polegających na realizacji robót remontowo-budowlanych świetlicy wiejskiej w Grzebienisku. Rodzaje czynności niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, których dotyczy powyższy wymóg zatrudnienia na umowę o pracę wynikać będą także z dokumentacji technicznej i STWiOR. 11. Wymagania dotyczące zatrudnienia oraz czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wskazanych powyżej, zostały określone w załączniku nr 12 do SIWZ - projekt umowy. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć w umowie z podwykonawcą i dalszym podwykonawcą wymóg zatrudnienia przez podwykonawcę lub dalszych podwykonawców pracowników wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia na umowę o pracę. 12. Termin wykonania zamówienia: do dnia 04 czerwca 2021 r.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45410000-4
45442100-8
45431000-7
45262000-1
45231300-8
45310000-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów ? szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 04.06.2021
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
      04.06.2021

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na: sumę gwarancyjną co najmniej 100.000,00 zł ? w odniesieniu do Części I Zamówienia: Remont świetlicy wiejskiej w zakresie architektury, instalacji elektrycznej i klimatyzacji; sumę gwarancyjną co najmniej 15.000,00 zł ? w odniesieniu do Części II Zamówienia: Przebudowa węzłów sanitarnych przy świetlicy wiejskiej. Uwaga ! W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na obie części zamówienia posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 100.000,00 zł spełnia wyżej wymieniony warunek.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) Zamawiający uzna wyżej wymieniony warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: wykonał, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, tj. jedną (1) robotę budowlaną polegającą na remoncie lub przebudowie budynku użyteczności publicznej obejmującą swoim zakresem roboty ogólnobudowlane o wartości robót budowlanych nie mniejszej niż 50.000,00 zł brutto ? w odniesieniu do Części I Zamówienia; jedną (1) robotę budowlaną polegającą na remoncie lub przebudowie budynku użyteczności publicznej obejmującą swoim zakresem roboty ogólnobudowlane, wykonanie instalacji elektrycznych i klimatyzacji nie mniejszej niż 10.000,00 zł ? w odniesieniu do Części II Zamówienia; b) dysponuje lub będzie dysponował osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi, tj. jedną (1) osobę posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń ? Zamawiający stawia niniejszy warunek tylko w odniesieniu do Części II Zamówienia: Przebudowa węzłów sanitarnych przy świetlicy wiejskiej.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Uwaga ! Przez budynek użyteczności publicznej - Zamawiający rozumie budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji - za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny zgodnie z definicją wskazaną w § 3 pkt 6) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. z dnia 08.04.2019r. Dz. U. z 2019r. poz. 1065 ze zm.). Uwaga ! Uprawnienia wydane zgodnie z art. 12, art. 12a, art. 13 i art. 14 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. z dnia 13.12.2019r. Dz. U. z 2020r. poz. 220 ze zm.).
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
XIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, tj. brak podstaw wykluczenia. 1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ; 2) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ; 3) Wykonawca w terminie 3 dni od daty zamieszczenia na własnej stronie internetowej Zamawiającego http://bip.duszniki.eu/, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcom nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielnie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SIWZ. 2. Wykonawcy zagraniczni: 1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa oświadczenia, o których mowa w pkt 1 rozdziału XIII SIWZ; 2) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 1.1) rozdziału XIII SIWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 3) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1.2) rozdziału XIII SIWZ zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby; 4) W przypadku oferty wspólnej (konsorcjum) dokumenty składa odrębnie każdy z uczestników konsorcjum; 5) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 3. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 1 ppkt 1)-3) rozdziału XIII SIWZ oraz dokumentów i oświadczeń wynikających art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp oraz składa zobowiązanie tych podmiotów według wzoru załącznika nr 9 do SIWZ i informacje według wzoru załącznika nr 10 do SIWZ. 4. Oświadczenia składane są na wezwanie Zamawiającego. 5. Osoba/osoby składające ofertę ponosi/ponoszą pełną odpowiedzialność za treść złożonego oświadczenia woli na zasadach określonych w art. 297 § 1 Kodeksu karnego. 6. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu. 7. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (t.j. z dnia 29.06.2020r. Dz. U. z 2020 r. poz. 1282 ze zm.). 8. Zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy Pzp Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielnie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 9. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
XIV. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, tj. w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu. 1. W celu potwierdzenia spełnienia warunku dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie żąda od Wykonawcy żadnych dokumentów. 2. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej wraz z dokumentami potwierdzającymi opłacenie składek/składki. 3. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, określonej w pkt 1.3. rozdziału X SIWZ. Zamawiający żąda od Wykonawcy: a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, a w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów ? inne dokumenty. Wzór wykazu robót budowlanych stanowi załącznik nr 5 do SIWZ, b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, tj. oświadczenia o dysponowaniu kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń według wzoru załącznika nr 6 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
XV. Zamawiający nie żąda dokumentów potwierdzających, że oferowane roboty odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, tj. okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
XVIII. Inne dokumenty- wykaz oświadczeń i dokumentów składanych wraz z formularzem ofertowym: Ponadto Wykonawca wraz z ofertą, składa: 1. ofertę na formularzu wg wzoru podanego w SIWZ- załącznik nr 2 do SIWZ oraz przedkłada: 2. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunku udziału w postepowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 i załącznik nr 4 do SIWZ. 3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu oraz dołącza do oferty oświadczenia, o których mowa w pkt. 2 powyżej dotyczące tych podmiotów. 4. Informację o częściach zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy wraz z podaniem przez Wykonawcę firm podwykonawców, jeżeli są podmiotami trzecimi, a w innym przypadku wskazanie tylko jakie części zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcom bez podania nazw firm podwykonawców według wzoru załączników nr 9-11 do SIWZ. 5. dokumenty potwierdzające posiadanie pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych, 6. Kosztorys szczegółowy sporządzony według przedmiaru robót.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Termin gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
§ 15 Zmiana umowy 1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian w umowie, pod warunkiem spełnienia przesłanek ustawowych określonych w art. 144 Pzp. 2. Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności 3. Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 Pzp przewiduje następujące możliwości dokonania zmiany umowy w następującym zakresie (oraz na następujących warunkach): 1) sposobu realizacji przedmiotu umowy, w sytuacji pojawienia się na rynku nowych rozwiązań technologicznych i materiałowych, o ile zmiany takie są korzystne dla Zamawiającego, bez konieczności zwiększenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy; 2) zmniejszenia zakresu realizacji robót budowlanych w przypadku wystąpienia zmiany okoliczności spowodowanej lub odpowiednio powodującej, że: a) wykonanie części zakresu przedmiotu umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, przy odpowiednim zmniejszeniu wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub; b) wykonanie części zakresu przedmiotu umowy nie jest możliwe, z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego i Wykonawcy, przy odpowiednim zmniejszeniu wynagrodzenia należnego Wykonawcy; 3) terminu realizacji umowy - Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, gdy: a) pojawiły się okoliczności natury obiektywnej, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy uniemożliwiające dotrzymanie terminu realizacji wskazanego w umowie; b) jeśli dotrzymanie terminu wskazanego pierwotnie okazało się niemożliwe z powodów, za które nie ponosi odpowiedzialności Wykonawca, a w szczególności wniesienia przez Zamawiającego istotnej zmiany do projektu (Dokumentacji Projektowej), na podstawie którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy; c) wstrzymania realizacji przedmiotu umowy przez Zamawiającego na skutek okoliczności nieleżących po stronie Wykonawcy; d) skrócenia terminu realizacji przedmiotu umowy za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy; e) zawieszenie wykonywania robót budowlanych przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; f) w związku z wystąpieniem okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić na realizację przedmiotu umowy, 4) zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, zwłaszcza w sytuacji zmniejszenia lub zwiększenia zakresu realizacji robót budowlanych obejmujących również roboty dodatkowe; 5) zmiany podwykonawców lub dalszych podwykonawców, zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie Pzp; 6) wprowadzenia robót zamiennych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa wykonywania robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowlanego, po wcześniejszym uzgodnieniu możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych - bez konieczności zwiększania wynagrodzenia Wykonawcy, 7) wprowadzenia robót zamiennych, jeżeli nie odstępują one w sposób istotny od zatwierdzonego projektu po wcześniejszym uzgodnieniu możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych - bez konieczności zwiększania wynagrodzenia Wykonawcy, 8) jeżeli powstanie konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w Dokumentacji projektowej, w szczególności w sytuacji, gdy a) zastosowanie przewidzianych w Dokumentacji projektowej rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, albo niemożliwością osiągnięcia celu zawartej umowy, b) lub w sytuacji, jeżeli nowe rozwiązania techniczne/technologiczne lub materiałowe będą miały znaczący wpływ na obniżenie kosztów eksploatacji, poprawy bezpieczeństwa, a ze względu na postęp techniczno-technologiczny nie były znane w okresie opracowywania Dokumentacji projektowej; 9) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych ze względu na zmiany powszechnie obowiązującego prawa; 10) jeżeli wystąpią zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego w szczególności: wstrzymania robót budowlanych przez Zamawiającego; konieczności wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej; 11) wszelkich zmian w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy; 12) zmiana zakresu przedmiotu umowy lub terminu realizacji przedmiotu umowy, zmiana zakresu realizowanych robót budowlanych może skutkować odpowiednią zmianą wynagrodzenia należnego Wykonawcy; 13) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy będąca następstwem działania organów administracji, w szczególności: a) przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do wydania których są zobowiązane na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa; b) koniecznością uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu, której nie przewidywano przy zawarciu umowy; 14) strony dopuszczają zmianę terminu realizacji robót budowlanych według ujawnionych po zawarciu umowy potrzeb Zamawiającego; 15) W przypadku zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy, Strony dokonują jego zmiany; 16) W przypadku wystąpienia sytuacji trwale uniemożliwiającej wykonywanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę za pomocą osób/podmiotów wskazanych przez niego w jego ofercie - nastąpić może zmiana polegająca na zastąpieniu osób/podmiotów wskazanych w ofercie innymi osobami/podmiotami, o takich samych kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 17) Przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy może nastąpić o czas wynikający z zaistnienia następujących okoliczności dotyczących Zamawiającego, o ile mają lub będą miały wpływ na wykonanie przedmiotu umowy - opóźnienie w przekazaniu Terenu budowy, opóźnienie w przekazaniu dokumentacji robót budowlanych będących przedmiotem umowy, konieczności ograniczenia przedmiotu umowy, w szczególności jego zakresu, ilości, pominięcia poszczególnych robót budowlanych lub ich elementów, części, zmiany kolejności realizacji robót budowlanych; 18) Przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia Wykonawcy będącego następstwem okoliczności od niego niezależnych, jeżeli takie opóźnienie ma lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy tj. zawieszenie (wstrzymanie) wykonywania robót budowlanych przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, wystąpienie siły wyższej, klęski żywiołowej, stanu epidemii, opóźnienie, utrudnienie lub przeszkoda/przeszkody spowodowane przez lub dające się przypisać Zamawiającemu lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiającego na Terenie budowy; 4. Strony przewidują możliwości wprowadzenia odpowiedniej zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany, jak niżej: a) stawki podatku od towaru i usług; b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz stawki godzinowej w przypadku Umowy zlecenia - ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, a Wykonawca to udowodni Zamawiającemu i dochowa ciążących na nim obowiązków, o których mowa w ust. 6., d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 04.10.2018r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. z dnia 07.07.2020r. Dz. U. z 2020r. poz. 1342 ze zm.), jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, a Wykonawca to udowodni Zamawiającemu i dochowa ciążących na nim obowiązków, o których mowa w ust. 6., 5. W przypadku, gdy w trakcie realizacji przedmiotu umowy dojdzie do zmiany: a) określonej w ust. 4 lit. a), wysokość wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy, zostanie powiększona maksymalnie o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według zmienionej stawki podatku VAT; b) określonej w ust. 4 lit. b), składnik wynagrodzenia odpowiadający kosztom pracy zostanie zwiększony maksymalnie o wysokość wskaźnika wzrostu minimalnego wynagrodzenia bądź stawki godzinowej w stosunku do roku ubiegłego, pomniejszonego o 4 punktów procentowych; c) określonej w ust. 4 lit. c), składnik wynagrodzenia odpowiadający kosztom pracy zostanie zwiększony maksymalnie o 40% wartości zmiany składek z tytułu ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczeń zdrowotnych, d) określonej w ust. 4 lit. d), składnik wynagrodzenia odpowiadający kosztom pracy zostanie zwiększony maksymalnie o 40% wartości zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. 6. W przypadku zaistnienia przesłanek określonych w ust. 4, Wykonawca będzie uprawniony do złożenia pisemnego wniosku do Zamawiającego o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia. W pisemnym wniosku Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia wyczerpującego uzasadnienia dla zmiany wynagrodzenia, w tym w szczególności do przedstawienia szczegółowego wyliczenia, z którego będzie wynikać, w jaki sposób i o ile zmiany określone w ust. 4 wpłynęły na zmianę kosztów wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę. Wniosek musi również zawierać określenie kwoty, o jaką ma wzrosnąć wynagrodzenie Wykonawcy. Warunkiem zmiany wynagrodzenia jest wystąpienie Wykonawcy z wnioskiem, o którym mowa powyżej, do 30 Dni kalendarzowych od daty ogłoszenia zmian, o których mowa w ust. 4, pod rygorem utraty prawa dochodzenia roszczeń, a następnie przeprowadzenia negocjacji z Zamawiającym w celu udowodnienia wpływu zmian, o których mowa w ust. 4 na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę. 7. W terminie 30 Dni kalendarzowych od dnia przedłożenia przez Wykonawcę pisemnego wniosku, o którym mowa w ust. 6, Zamawiający pisemnie ustosunkuje się do niego, uwzględniając go w całości albo wnosząc swoje zastrzeżenia. W przypadku wniesienia zastrzeżeń przez Zamawiającego, Strony przystąpią do negocjacji zmiany wysokości wynagrodzenia, które powinny się zakończyć w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Wykonawcy tych zastrzeżeń. 8. W toku weryfikacji wniosku, o którym mowa w ust. 6, Zamawiający jest uprawniony do wezwania Wykonawcy do złożenia dodatkowych wyjaśnień, kopii dokumentów źródłowych lub wyliczeń, w zakresie niezbędnym do oceny zasadności zmiany wysokości wynagrodzenia. 9. W przypadku zawarcia aneksu zmieniającego wynagrodzenie należne Wykonawcy z uwagi na okoliczności, o których mowa w ust. 4, zmiany obowiązują od dnia wejścia w życie zmian będących podstawą dokonania zmiany. § 2 Termin wykonania przedmiotu umowy 1. Termin wykonania przedmiotu umowy nastąpi nie później niż do dnia 04 czerwca 2021 r. 2. Termin ustalony w ust. 1 może ulec przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z: 1) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności zmian dokumentacji technicznej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót; 2) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne, epidemia), mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót; 3) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót ze względów m. in. na ulewne deszcze, itp. fakt ten musi zostać zgłoszony niezwłocznie Zamawiającemu i musi zostać potwierdzony przez Inspektora nadzoru; 4) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności; 5) zmiany umowy polegającej na zleceniu robót dodatkowych, o ile ich wykonanie wpływa na termin wykonania przedmiotu umowy; 6) wystąpienia istotnego błędu w dokumentacji technicznej ? termin umowny może zostać wydłużony o czas niezbędny na usunięcie wad w dokumentacji przez wykonawcę dokumentacji projektowej. 3. Opóźnienia, o których mowa w ust. 2 muszą być odnotowane, odpowiednio udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez Wykonawcę, Inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiającego. 4. W przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w ust. 2 niniejszego paragrafu Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego na piśmie o ich zaistnieniu w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia powstania ww. zdarzeń, pod rygorem utraty prawa do powoływania się na ich zaistnienie. 5. W przedstawionych w ust. 2 przypadkach wystąpienia opóźnień, Strony ustalą nowy termin, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub postoju, z wyjątkiem sytuacji, o której mowa w ust. 2 pkt 3.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 18.01.2021, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> PL
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Uwaga ! Z uwagi na obowiązujący stan epidemii wprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20.03.2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020r. poz. 491 ze zm.) i wprowadzone przez Zamawiającego zasady sanitarne i obostrzenia, Zamawiający zaleca składanie wszelkich oświadczeń, w tym dokumentów i oferty w postaci papierowej za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012r. Prawo pocztowe (t.j. z dnia 29.05.2020r. Dz. U. z 2020r. poz. 1041 ze zm.) lub za pośrednictwem posłańca (kuriera).
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Remont świetlicy wiejskiej w zakresie architektury, instalacji elektrycznej i klimatyzacji
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część I Zamówienia: Remont świetlicy wiejskiej w zakresie architektury, instalacji elektrycznej i klimatyzacji obejmuje remont sufitu podwieszonego, ścian i podłogi w sali głównej oraz na scenie i polega na: 1) pracach budowlanych w zakresie prac rozbiórkowych: drewnianego sufitu podwieszonego w sali i na scenie, lamp sufitowych, kinkietów ściennych, zasłon z prowadnicami na oknach, ruchomych bocznych kotar tekstylnych na scenie, istniejących elementów sufitowych nad sceną, drzwi wejściowych z sali do ?komunikacji biblioteki? oraz w zakresie nowych rozwiązań projektowych, tzn. wykonanie sufitu podwieszanego z płyt modułowych i pełnych, prac malarskich ścian i sufitów, montaż nowych drzwi dwuskrzydłowych między widownią a komunikacją przez bibliotekę; 2) renowacji podłogi poprzez zeszlifowanie istniejącej warstwy ochronnej, następnie zabezpieczenie jej i pokrycie nową powłoką wraz z wymianą listew przyściennych z drewna dębowego; 3) wyposażeniu poprzez montaż pionowych żaluzji (wertikali), tekstylnych kurtyn oddzielających scenę od zaplecza, przesuwnej kurtyny sceny, bocznych pochwytów przy przestawnych schodach służących do wejścia na scenę, odboju i zaczepu przy istniejących drzwiach zewnętrznych; 4) instalacji elektrycznej poprzez wykonanie instalacji oświetlenia ogólnego w sufitach podwieszanych, instalacji oświetlenia awaryjnego, instalacji sił oraz instalacji przeciwporażeniowej; 5) klimatyzacji poprzez montaż i uruchomienie w pomieszczeniu widowni 4 klimatyzatorów ściennych.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45410000-4, 45310000-3, 45442100-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 04.06.2021
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Remont świetlicy wiejskiej w Grzebienisku Część I Zamówienia: Remont świetlicy wiejskiej w zakresie architektury, instalacji elektrycznej i klimatyzacji współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 ?Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność? w ramach działania ?Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER? objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie: Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.


Część nr: 2 Nazwa: Część II Zamówienia: Przebudowa węzłów sanitarnych przy świetlicy wiejskiej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część II Zamówienia: Przebudowa węzłów sanitarnych przy świetlicy wiejskiej obejmuje powiększenie istniejących ogólnodostępnych ustępów o kabinę ustępową dla osób niepełnosprawnych i polega na: 1) robotach demontażowych płytek na posadzce i ścianie, drzwi między kuchnią a pomieszczeniem magazynowym, lampy sufitowej z wyłącznikiem, tablicy elektrycznej, kratki wentylacyjnej oraz fragmentu ściany pomiędzy pomieszczeniami ? tj. wykucie otworu drzwiowego; 2) robotach budowlanych w zakresie nowych rozwiązań projektowych poprzez zamurowanie i otynkowanie otworu po zdemontowanych drzwiach, montażu nowych drzwi od strony holu wejściowego, położenie okładziny ścian z płytek ceramicznych oraz okładziny podłóg z płytek gresowych, wykonanie sufitu i prac malarskich; 3) robotach instalacyjnych miski ustępowej, umywalki i kratki ściekowej poprzez podłączenie podposadzkowo do istniejącej w sąsiedztwie instalacji wodno ? ściekowej; 4) instalacji elektrycznej poprzez przeniesienie istniejącej tablicy elektrycznej z pomieszczenia magazynowego do kuchni oraz montaż w kabinie ustępowej opraw natynkowych, oprawy ewakuacyjnej i jednokanałowego czujnika obecności; 5) wentylacji poprzez wykonanie nowo projektowanego kanału wentylacyjnego, otworu w projektowanych drzwiach oraz wymianie istniejących kratek wentylacyjnych w otworach ściennych; 6) wyposażeniu projektowanej kabiny ustępowej dla osób niepełnosprawnych poprzez montaż umywalki przystosowanej do osób niepełnosprawnych (bateria, pochwyty), misy ustępowej przystosowanej do osób niepełnosprawnych (pochwyty), lustra, pojemnika na ręczniki papierowe, pojemnika na mydło w płynie, pojemnika na papier toaletowy, przewijaka dla niemowląt (składany).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45431000-7, 45262000-1, 45231300-8, 45310000-3, 45442100-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 04.06.2021
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin gwarancji 40,00


  SIWZ
   Projekt Część I Zamówienia
   Przedmiar Część I Zamówienia
   STWiOR Część I Zamówienia
   Projekt Część II Zamówienia
   Przedmiar Część II Zamówienia
   STWiOR Część II Zamówienia
   Pozwolenie na budowę Część II Zamówienia
   Projekt umowy
   Załączniki w wersji edytowalnej