Uchwały Rady Gminy Duszniki z dnia 25 września 2018

Uchwały LVI sesji Rady Gminy Duszniki

z dnia 25 września 2018 r.

 

a)      zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2018-2026; TREŚĆ

b)      zmiany Uchwały Nr XLIV/326/17 Rady Gminy Duszniki z dnia 28.12.2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018;TREŚĆ, ZAŁĄCZNIK

c)      Statutu Gminy Duszniki;TREŚĆ, uzasadnienie, rozstrzygnięcie nadzorcze

d)      zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta i określenie wysokości wynagrodzenia za inkaso;TREŚĆ

e)      Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych rok 2019;TREŚĆ, załącznik, załacznik

f)       przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Duszniki na rok 2019;TREŚĆ

g)      przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 419/1, 419/3, 419/6, 419/7, 419/8 położonych w miejscowości Niewierz, gmina Duszniki; TREŚĆ

h)      przekazania poprawionego projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie; TREŚĆ, załącznik