Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wgladu projektu MPZP dla dz. nr 40,41 obr. Mieściska oraz dz. nr 2/7, obr. Sarbia

 

  Ogłoszenie o wyłozeniu do publicznego
wgladu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
dla działek o nr ewid. 40,41 obr. Mieściska oraz dz. nr 2/7 obr. Sarbia
 

 Prognoza oddziaływania na środowisko

 

Rysunek MPZP

Uchwała
Uzasadnienie do uchwały