Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

  Ogłoszenie o zamówieniu
   SIWZ
   Tab. nr 1 - Informacje ogólne do oceny ryzyka w Gminie Duszniki
   Tab. nr 2 - Wykaz budynków i budowli w Gminie Duszniki
   Tab. nr 3a - Wykaz sprzętu elektronicznego w Gminie Duszniki
   Tab. nr 3b - Wykaz sprzętu elektronicznego do nauki zdalnej w Gminie Duszniki
   Tab. nr 4- Informacja o majątku trwałym
   Tab. nr 5 - Wykaz maszyn i urządzeń do ubezpieczenia od uszkodzeń
   Tab. nr 6 - Wykaz lokalizacji, w których prowadzona jest działalność oraz lokalizacji, gdzie znajduje się mienie należące do jednostek Gminy Duszniki
   Tab. nr 7 - Wykaz pojazdów w Gminie Duszniki
   Tab. nr 8 - Szkodowość w Gminie Duszniki w okresie ostatnich trzech lat
   Załączniki w wersji edytowalnej