Nieruchomości przeznaczone do komunalizacji

Ogłoszenie o wywieszeniu protokołu inwentaryzacyjnego z komunalizacji mienia Skarbu Państwa

Wójt Gminy Duszniki zawiadamia o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Protokołu Inwentaryzacyjnego Nieruchomości Nr 1/2021 sporządzonego w związku  zamiarem nabycia nieruchomości przez Gminę Duszniki, w trybie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990r. Nr 32, poz.191 z późn. zm.).

Do wyłożonego protokołu można składać uwagi i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Duszniki, pokój nr 4, tel. 61 29 19 075 wew. 120. Po okresie wyłożenia oraz rozpatrzenia ewentualnych uwag i zastrzeżeń, protokół inwentaryzacyjny zostanie przekazany Wojewodzie Wielkopolskiemu, jako załącznik do wniosku o przekazanie Gminie Duszniki ww. nieruchomości.

  Protokół inwentaryzacyjny nieruchomości