W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Wybory ławników

Wybory uzupełniające Ławników Sądowych na kadencję 2024 – 2027
Z uwagi na konieczność uzupełnienia stanu ławników orzekających w  Sądzie Rejonowym 
Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu zachodzi potrzeba przeprowadzenia naboru uzupełniającego (art. 168 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych).

Przy uzupełniających wyborach ławniczych zastosowanie mają przepisy rozdziału 7 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych - usp (Dz. U. 2023.217).

Najpóźniej do 31 marca 2024 r. Rada Gminy Duszniki  dokona wyboru:

·      ławnika do Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu (do orzekania 
w sprawach z zakresu prawa pracy).

Zasady i tryb zgłaszania kandydatów na ławników określa:

·      ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. 2023 poz. 217 z późn. zm.).

Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania kandydatów na ławników są:

·      prezesi właściwych sądów;

·      stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;

·      co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Podmioty uprawnione mogą zgłaszać kandydatów na ławników do dnia 29 lutego 2024 r.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Gminy po 29 lutym 2024 r. pozostaną bez dalszego biegu (czyli nie zostaną przez radę rozpatrzone), co rada  stwierdza w drodze uchwały. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

·      posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

·      jest nieskazitelnego charakteru,

·      ukończył 30 lat,

·      jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

·      nie przekroczył 70 lat,

·      jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

·      posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Ławnikami nie mogą być:

·      osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

·      osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

·      funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

·      adwokaci i aplikanci adwokaccy,

·      radcy prawni i aplikanci radcowscy,

·      duchowni,

·      żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

·      funkcjonariusze Służby Więziennej,

·      radni gminy, powiatu i województwa.

UWAGA: Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się dokumenty opatrzone aktualną datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:

1.    informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego  ponosi Skarb Państwa
 

2.    oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie 
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 

3.    oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej a także, 
że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
 

4.    zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (tj. Dz.U. 2022 r. poz. 2527), stwierdzające brak przeciwwskazań 
do wykonywania funkcji ławnika.


Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

 

5.    dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzony aktualną datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez obywateli dołącza się listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Jeżeli zgłoszenia kandydatów nie będą spełniały wymagań formalnych, Rada Gminy Duszniki  podejmie uchwałę o pozostawieniu ich bez dalszego biegu.

Informacje dotyczące zasad obowiązujących przy zgłaszaniu kandydatów na ławników można uzyskać w Urzędzie Gminy Duszniki pok. nr 11 oraz pod numerem  telefonu 61 29 19 075 wew. 111.

 

 

Wzór karty jest również dostępny na stronie: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/formularz-dotyczac-zglaszania-kandydatow-na-lawnikow 

Załączniki:

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Duszniki
Odpowiedzialny za treść: Monika Młynarek
Wytworzył: Monika Młynarek
Data wytworzenia: 02.02.2024
Opublikował w BIP: Monika Młynarek
Data opublikowania: 02.02.2024 10:53
Ostatnio zaktualizował: Monika Młynarek
Data ostatniej aktualizacji: 02.02.2024 10:52
Liczba pobrań: 28
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Duszniki
Odpowiedzialny za treść: Monika Młynarek
Wytworzył: Monika Młynarek
Data wytworzenia: 02.02.2024
Opublikował w BIP: Monika Młynarek
Data opublikowania: 02.02.2024 10:53
Ostatnio zaktualizował: Monika Młynarek
Data ostatniej aktualizacji: 02.02.2024 10:53
Liczba pobrań: 28
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Duszniki
Odpowiedzialny za treść: Monika Młynarek
Wytworzył: Monika Młynarek
Data wytworzenia: 02.02.2024
Opublikował w BIP: Monika Młynarek
Data opublikowania: 02.02.2024 10:53
Ostatnio zaktualizował: Monika Młynarek
Data ostatniej aktualizacji: 02.02.2024 10:57
Liczba pobrań: 21
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Duszniki
Odpowiedzialny za treść: Monika Młynarek
Wytworzył: Monika Młynarek
Data wytworzenia: 02.02.2024
Opublikował w BIP: Monika Młynarek
Data opublikowania: 02.02.2024 10:53
Ostatnio zaktualizował: Monika Młynarek
Data ostatniej aktualizacji: 02.02.2024 10:54
Liczba pobrań: 21
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Duszniki
Odpowiedzialny za treść: Monika Młynarek
Wytworzył: Monika Młynarek
Data wytworzenia: 02.02.2024
Opublikował w BIP: Monika Młynarek
Data opublikowania: 02.02.2024 10:53
Liczba pobrań: 27
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Duszniki
Odpowiedzialny za treść: Monika Młynarek
Wytworzył: Monika Młynarek
Data wytworzenia: 02.02.2024
Opublikował w BIP: Monika Młynarek
Data opublikowania: 02.02.2024 10:53
Ostatnio zaktualizował: Monika Młynarek
Data ostatniej aktualizacji: 02.02.2024 10:54
Liczba wyświetleń: 33
Drukuj Zapisz do PDF
wersje

Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.